ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Informácie k otvoreniu školského roka 2021/2022. A 2021/2022-es évnyitóval kapcsolatos információk
Utorok, 31 August 2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční  dňa 2. septembra 2021.

Každé dieťa je povinné nastúpiť do školy (okrem tých, u ktorých je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, majú nariadenú karanténu alebo majú nejakú závažnú nemoc).

Program:

od 8:00 - 8:15 – žiaci sa premiestnia do tried

8:15 – Hymna a príhovor riaditeľky školy cez školský rozhlas

od 8:25 –9:45  triednická hodina

10:00 – odchod domov a na autobusovú zastávku (smer Kamenné Kosihy)

Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roka, každý žiak bude vo svojej triede!

Pri vstupe do školy sa vykoná ranný filter - žiakom bude odmeraná teplota, následne si žiaci dezinfikujú ruky a prejdú do svojich tried.

Žiaci nosia rúško vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy a v interných priestoroch školy, musia mať so sebou dve rúška a papierové vreckovky.

Na triednickej hodine žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k novému školskému roku a odovzdajú vyplnené podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V tento deň si žiaci prevezmú aj učebnice, preto je potrebné  priniesť si so sebou školskú tašku.

Žiaci prvého ročníka vstupujú do tried v sprievode len jedného zákonného zástupcu (po odovzdaní vyhlásenia návštevníka o bezpríznakovosti), žiaci ostatných tried vstupujú do tried bez sprievodcov. Žiaci sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

Zákonný zástupca

 • · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a jednorazové papierové vreckovky.
 • · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
 • · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ resp. po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak je bezpríznakový.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

 1. Odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE
 2. Poslať scan, fotku „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ e-mailom
 3. Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • · V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • · Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže navštevovať školu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) a na stránke našej školy (https://skola.cebovce.sk/).

Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje! (výnimku v prípade nutnosti tvorí predchádzajúca dohoda s vedením školy).

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na stránke ministerstva školstva (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) a na stránke školy (https://skola.cebovce.sk/).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ünnepélyes tanévnyitó 2021. szeptember 2.

Minden gyermek köteles iskolába belépni (kivéve azok, akiknél fennáll a COVID12 gyanúja, vagy karanténban vannak)!

Program: 8:00-8:15 a tanulók az osztályban gyülekeznek

8:15 Himnusz és az igazgatónő ünnepi beszéde az iskolai rádióban

8:25-9:45 osztályfőnöki óra

10:00 hazamenetel, hazautazás

Közös évnyitó nem lesz, minden tanuló a saját osztályában tartózkodik!

 • Iskolába lépéskor ellenőrizve lesz a tanulók hőmérséklete, a kézfertőtlenítés is kötelező lesz.
 • Az iskola épületében a tanulók maszkot viselnek, pótmaszkkal és papírzsebkendővel kell, hogy rendelkezzenek.
 • Az osztályfőnöki órán az új tanévvel kapcsolatos információkat az osztályfőnök ismerteti, és egyben összeszedi az előre kiküldött nyomtatványokat a gyerekek egészségügyi állapotáról. (Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti)
 • Iskolatáskát hozni kell, mivel a tanulók megkapják a könyveket.
 • Az elsős tanulók egy szülő kíséretében léphetnek az iskola épületébe. Ebben az esetben a kísérő nyomtatvánnyal igazolja egészségi állapotát (Vyhlásenie o bezpríznakovosti).
 • A nagyobb tanulók kísérő nélkül lépnek be az iskolába és kötelesek betartani a higiéniai szabályokat (COVID 19).

Törvényes képviselő:

 • Felel gyermeke számára előírt higiéniai-epidemiológiai szabályok betartásáért az iskolában (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés).
 • Bebiztosítja gyermeke számára a napi 2 védőmászkot és papírzsebkendőt.
 • Betartja az iskola igazgatóságának az utasításait, amelyek az iskola működésének feltételeit szolgálja.
 • Le kell adni a következő nyomtatványokat (Írásbeli nyilatkozat a gyermek tünetmentességéről „Písomné vyhlásenie
  o bezpríznakovosti“, 3 napos hiányzás után mindig új nyilatkozatot kell kitölteni és leadni, ha nem adja le, akkor orvossal kell konzultálni)
 • A szülő elküldheti a nyilatkozatot email formájában, edupagen vagy személyesen a gyermektől.
 • A szülő 5 egymás utáni tanítási napot igazolhat, ha ennél hosszabb ideig hiányzik gyermeke, akkor orvosi igazolás szükséges, ellenkező esetben a hiányzás igazolatlan. Az igazolatlan órák leronthatják a magavioseleti jegyet és a tanulónak komissziós vizsgát kell letennie.
 • Az igazolásokkal való visszaélés esetén az iskola értesíti a munkaügyi hivatal illetékes osztályát.
 • COVID 19 gyanú/betegség esetén a szülő köteles értesíteni az iskola igazgatóságát és az osztályfőnököt. A karantén esetén is konzultálni kell az iskola igazgatóságával vagy az osztályfőnökkel.
 • Törvényes képviselő az iskola épületébe nem léphet be, csak előzetes egyeztetés után!

Részletesebb információ az iskolaügyi minisztérium honlapján olvasható (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) vagy az iskola honlapján (https://skola.cebovce.sk/).

 
Oznámenie - dotácia na stravu 2021 /Értesítés - Étkeztetési támogatás
Pondelok, 19 Júl 2021

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

-          Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

-          Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti  ktoré /ktorí:

 1. žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 3. žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Základnej škole s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb čestným vyhlásením (príloha č.1 ), že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

alebo

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,•

alebo

Termín na doručenie potrebných dokumentov Základnej škole s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb je do 03.08.2021 (osobne alebo poštou).

Deti,  ktorí nebudú mať nárok na dotáciu, sa môžu prihlásiť v septembri na stravu a budú hradiť plnú výšku stravnej jednotky.

Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle: 0918651438

 
Oznámenie - voľné pracovné miesta 2021 /Értesítés - szabad munkahelyek
Pondelok, 19 Júl 2021

 

Zverejnovanie VPP ZŠ s MŠ Čebovce 2021

 
Školáčik - špeciálne číslo 2021/ Sulilap - különszám 2021
Piatok, 02 Júl 2021

Školáčik - špeciálne číslo 2021

Sulilap - különszám 2021

 
Prvé spoločné stretnutie budúcich prváčikov 2021
Štvrtok, 01 Júl 2021

Dnes dopoludnia (1.7.2021) sa v areáli našej školy uskutočnilo spoločné stretnutie budúcich prváčikov. Počas rôznych aktivít a hier panovala výborná nálada, deti sa skvelo zabavili a zároveň spoznali všetkých svojich budúcich spolužiakov a triednu učiteľku.

GALÉRIA

 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 2 z 132
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk