ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Základná škola O škole
O škole

Do ZŠ s MŠ Čebovce chodia žiaci z Čeboviec a z 10-tich spádových obcí (Bátorová, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Kosihovce, Opava, Seľany, Širakov, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Ďurkovce). Pod správu základnej školy patrí aj materská škola. Na škole je zriadené jedno oddelenie ŠKD. Ku škole patrí aj zariadenie školského stravovania.

Sme školou s dvoma vyučovacími jazykmi - slovenským a maďarským.

Výchovno vzdelávacím cieľom našej školy je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, celkovému osobnostnému rozvoju, získavaniu realistických postojov k životu. K tomu prispieva materiálno-technické vybavenie školy: učebňa fyziky, chémie, 2 učebne informatiky, cvičná kuchynka, 2 telocvične, žiacka a učiteľská knižnica.
V ZŠ sa vyučujú dva cudzie jazyky - nemecký a anglický.

Každoročne sa zúčastňujeme rôznych súťaží a olympiád. Zúčastňujeme sa na športových súťažiach v rámci okresu a kraja. Organizujeme pre deti plavecký kurz a lyžiarsky výcvik.

Učitelia a žiaci realizujú projekty Cesta, Voda, Čas premien a rôzne iné projekty, Lesoochranárska škola...
Na škole realizujeme separovanie papiera. Žiaci sa aktívne zapájajú do zberu papiera a rôznych charitatívnych zbierok (Vianočný darček pre deti z detských domovov, Finančná zbierka do Útulku pre zvieratá v Lučenci).
V škole na využitie voľného času pracujú rôzne záujmové - športové, umelecké, vzdelávacie.

K dosiahnutiu cieľov prispieva spolupráca školy a rodiny, spolupráca so zriaďovateľom školy OÚ Čebovce ako aj rôznymi inštitúciami.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk