ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Materská škola Poplatky
Poplatky

PRÍSPEVOK  NA  MATERSKÚ  ŠKOLU

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s predprimárnym vzdelávaním materskej školy od 1.1.2012


Dieťa s poldennou dochádzkou do materskej školy
4,50 €
Dieťa s celodennou dochádzkou do materskej školy 9,00  €

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za:

- dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

- dieťa, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza podľa § 28 od. 7 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni ZŠ s MŠ pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok bol určený Všeobecne záväzným nariadením obce Čebovce č. 52/2011 dňa 14.12.2011 na obecnom zastupiteľstve uznesením č. 72/2011.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk