ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Materská škola Poplatky
Poplatky

PRÍSPEVOK  NA  MATERSKÚ  ŠKOLU

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyť dieťaťa v materskej škole od 15.9.2019


Dieťa s poldennou dochádzkou do materskej školy
5,00 €
Dieťa s celodennou dochádzkou do materskej školy 10,00  €

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Zriaďovateľ je oprávnený rozhodnúť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, že príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Príspevok bol určený Všeobecne záväzným nariadením obce Čebovce pod číslom 80/2019 dňa 28.08.2019 na obecnom zastupiteľstve uznesením č. 31/2019.

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk