ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 8.B

Triedny učiteľ / Osztályfőnök: Mgr. Sztancsik Deák Aranka

Rozvrh hodín / Órarend:1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra
Pon.
Hétfő
Biológia Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Informatika Matematika Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Chémia /Kémia

Ut.
Kedd
Matematika Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Technika /Műszaki nevelés Fyzika /Fizika Anglický jazyk /Angol nyelv Hudobná výchova /Zenei nevelés
Str.
Szerda
Djepis /Történelem Fyzika /Fizika Matematika Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Výtvarná výchova /Képző-művészeti nevelés
Štv.
Csüt.
Náboženská výchova /Hit- és vallás-oktatás Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Matematika Anglický jazyk /Anglol nyelv Občianska náuka /Állam- polgári ismeretek
Pia.
Péntek
Chémia /Kémia Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Geografia /Földrajz Slovenský jazyk a slovenská  literatúra /Szlovák nyelv és szlovák irodalom Telesná a športová výchova /Test-nevelés és sport Komuni-kačné zručnosti /Kommu-nikációs fejlesztés

Vyučujúci/ Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. iteratúra / Szlovák nyelv és  szlovák irodalom         

Mgr. Bobálová Dana
Maďarský jazyk a literatúra / Magyar nyelv és irodalom       
Mgr. Zatyková Silvia
Anglický jazyk / Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Matematika / Matematika
Mgr. Györgová Júlia

Informatika / Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika / Fizika Mgr. Korcsok Ladislav
Chémia / Kémia Mgr. Korcsok Ladislav

Biológia / Biológia
ThLic. Balgová Hyacinta

Dejepis / Történelem
Mgr. Ďörďová Mária

Geografia / Földrajz   
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek PhDr. Čeri Maulíková Annamária

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta

Technika / Műszaki nevelés
Mgr. Korcsok Ladislav
Hudobná výchova / Zenei nevelés
Mgr. Ďörďová Mária
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport Mgr. Lekýr Erik
Komunikačné zručnosti / Kommunikációs fejlesztés Mgr. Ďörďová Mária


 


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk