ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Materská škola O nás
Materská škola

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Kladie dôraz na aktivitu detí, v ktorej dominuje hra. Pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu "HYBKÁČIK", ktorý je vypracovaný na podmienky školy

 

Cieľmi materskej školy sú:

*   rozvíjať  schopnosť detí kooperovať v kolektíve, rozvíjať schopnosť sebahodnotenia a zodpovednosti za svoje skutky, utvárať prosociálne cítenie a správanie,

*     pripraviť vstup detí do základnej školy po všetkých stránkach osobnosti dieťaťa,

*    rozvíjať u detí návyk zdravého životného štýlu zameraný na pohyb, environmentálne cítenie a zdravé stravovanie,

*  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému a štátnemu jazyku,

*     osvojiť si štátny jazyk  na primeranej úrovni,

*     spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom

*     podľa záujmu rodičov zabezpečiť krúžok anglického jazyka a náboženskej výchovy pre deti od štyroch rokov a v spolupráci so ZUŠ navštevovať odbor  spevácky a tanečný

*     spolupracovať s rodičmi

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole.

 

 

 

Prevádzka: v pracovných dňoch od 6:45 hod. do 16:00 hod.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk