ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality Materská škola O nás
Materská škola


Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Kladie dôraz na aktivitu detí, v ktorej dominuje hra. Pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu "HYBKÁČIK", ktorý je vypracovaný na podmienky školy

 

Cieľmi materskej školy sú:

*   rozvíjať  schopnosť detí kooperovať v kolektíve, rozvíjať schopnosť sebahodnotenia a zodpovednosti za svoje skutky, utvárať prosociálne cítenie a správanie,

*     pripraviť vstup detí do základnej školy po všetkých stránkach osobnosti dieťaťa,

*    rozvíjať u detí návyk zdravého životného štýlu zameraný na pohyb, environmentálne cítenie a zdravé stravovanie,

*  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému a štátnemu jazyku,

*     osvojiť si štátny jazyk  na primeranej úrovni,

*     spolupracovať s pediatrom, logopédom, psychológom

*     podľa záujmu rodičov zabezpečiť krúžok anglického jazyka a náboženskej výchovy pre deti od štyroch rokov a v spolupráci so ZUŠ navštevovať odbor  spevácky a tanečný

*     spolupracovať s rodičmi

Predprimárne vzdelanie získa dieťa plnením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona.

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

  • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
  • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa §28a od. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania - toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
  • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa §25a ods. 5 školského zákona,
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa §28a ods. 6 školského zákona.

 


 

 

Prevádzka: v pracovných dňoch od 6:45 hod. do 16:00 hod.

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

Hlľadanie

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
Festivál ÚDOLIE SVITANÍOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Projekty

PRINED
PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

PRINED

 

POP3


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk