ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Oznámenie / Értesítés
Pondelok, 09 November 2020

Pod článkom "Oznámenie - jesenné prázdniny" je pridané nové tlačivo Oznámenie o bezinfekčnosti.

------------------------------------------------------------

Az alábbi cikk alatt - "Értesítés - őszi szünet" a csatolt dokumentum új változata lett mellékelve.


Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti od 10.11.2020

 
0známenie - jesenné prázdniny / Értesítés - őszi szünet
Štvrtok, 05 November 2020

Jesenné prázdniny sú aj v dňoch 06.11. - 09.11. 2020.

Pri nástupe detí do materskej školy a žiakov I. stupňa do školy dňa 10.11.2020 je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

-----------------------------------------------------------------------

Őszi szünet - 2020.11.06 - 2020.11.09 -ig

Az őszi szünet után, 2020.11.10-én az óvodás gyerekek és az alsó tagozatos diákok az alábbi dokumentummal léphetnek be az iskolába.

 

Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti od 10.11.2020

 
Nové informácie k nástupu do ZŠ a MŠ od 03.11.2020
Pondelok, 02 November 2020

Milí rodičia, oznamujeme vám nasledovné informácie týkajúce sa nástupu detí a žiakov do materskej školy a do základnej školy od 03.11.2020.

Nástup do školy od 03.11.2020 platí pre deti materskej školy a žiakov I. stupňa za nižšie uvedených podmienok. Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vás informuje o aktuálnych opatreniach v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť na našej materskej škole a základnej škole“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydalo toto usmernenie:

 1. 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcich s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

 1. 2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

 1. 3. V prípade negatívneho výsledku testu, je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

 1. 4. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

 1. 5. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať tým spôsobom, že ospravedlní žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november. 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 1. 6. Dieťa v materskej škole, žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania (do 10 rokov), majú povolený stup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 
0známenie - jesenné prázdniny / Értesítés - őszi szünet
Piatok, 30 Október 2020

Jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10. - 2.11. 2020.

Bližšie informácie a podmienky o nástupe do školy pre žiakov I. stupňa a deti materskej školy dňa 3.11. 2020 vám budú včas poskytnuté.

-----------------------------------------------------------------------

Őszi szünet - 2020.10.30 - 2020.11.2 -ig

Honlapunkon folyamatosan közöljük a 2020.november 3-kai iskolába való lépes újabb szabályait az alsótagozatos és óvodás diákok számára.

 
Oznámenie - vyučovanie od 26.10.2020 / Értesítés - az oktatás 2020.10.26-tól
Piatok, 23 Október 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva  2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.októbra.2020 s účinnosťou  od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Počas mimoriadneho prerušenia  od 26. októbra do odvolania  bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

a) žiaci 1. stupňa(prvý až štvrtý ročník)  - prezenčné vyučovanie ( prídu do školy) podľa bežného rozvrhu  hodín.

b) žiaci 2. stupňa (piaty až deviaty ročník) dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu  hodín.

Cieľom školy v období dištančného vzdelávania je pokračovať v zodpovednom vzdelávaní žiakov 2. stupňa, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov.

1.Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie pre 2. stupeň nasledujúcimi formami: zoom, messenger

2. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

3. Vyučujúci jednotlivých predmetov využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne vzdelávacie aktivity v primeranom  rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

4. Žiak je povinný: – zúčastňovať sa na vyučovacej hodine, – plniť pokyny vyučujúceho, – pravidelne a samostatne vypracovávať zadané domáce úlohy, – na online hodine je prihlásený svojím menom, na požiadanie zapne kameru a mikrofón, – počas vyučovania sa má zdržiavať na domácom pracovisku, kde má možnosť používať zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas

5. Po návrate do školy budú žiaci z prebratého učiva preskúšaní (po hodine spoločného opakovania nasleduje preskúšanie).

6. Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia vyučujúceho, oznámi to vyučujúci zákonnému zástupcovi žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi.

7. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu.

8. V prípade, že je žiak PN alebo má iné vážne dôvody (napr. aj technické), pre ktoré sa nemôže zúčastniť viacerých vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť on alebo jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi.

9.  Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu skúšku z príslušného predmetu.

10. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v rámci svojich možností zabezpečili technické vybavenie (hardware, software, internetové pripojenie), časové a priestorové podmienky pre dištančné vzdelávanie žiakov a aktívne sa o ich pokrok vo vyučovaní v domácom prostredí zaujímali.

Jesenné prázdniny sa v školskom  roku 2020/2021 uskutočnia  v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Az oktatásügyi minisztérium  2020/17949:1-A1810   2020 október 23-án  kiadott határozatalapján  2020 október 26-tól visszavonásig megszakítja az oktatást.

A 2020.október 26-tól visszavonásig a  meghirdetett válsághelyzet ideje alatti tanítatással kapcsolatos információk:

a)      az alsótagozaton  megszokott módon  zajlik továbbra is a tanítás az érvényes órarend szerint,

b)      a felső tagozat tanúlói távoktatásban folytatják tanulmányaikat.

Az iskola bebiztosítja a tanulók részére az oktatást.

 1. A távoktatás a ZOOM és Messenger segítségével valósul meg.
 2. A tanuló részvétele a távoktatáson kötelező.
 3. A pedagógusok a távoktatás ideje alatt különböző feladatokat, aktivitásokat alkalmaznak.
 4. A tanuló köteles részt venni minden tanórán, teljesíteni a pedagógus utasításait, rendszeresen kidolgozni a feladatokat, saját névvel kamerával, mikrofonnal bejelentkezni az órákra és a segédeszközöket előkészíteni amelyekre szüksége lesz (füzet, könyv, szótár, számológép stb).
 5. A tanulók tudása a távoktatás során  átvett tananyagból ismétlés után fel lesz mérve.
 6. Abban az esetben, ha a tanuló nem dolgozik rendszeresen, nem teljesíti a pedagógus utasításait   erről a szülő és az osztályfőnök értesítést kap a pedagógustól.
 7. Ha a tanuló nem tud részt venni a tanítási órán köteles az óráttartó pedagógust erröl értesíteni.
 8. Ha a tanuló betegség miatt vagy egyéb akadály  miatt nem tud részt venni a tanítási órákon a szülő kötelessége erről értesíteni az osztályfőnököt.
 9. Ha a tanuló rendszeresen nem vesz részt a tanítási órákon az adott tantárgyból vizsgáznia kell.

10.  Kérjük a szülőket, lehetőségük szerint biztosítsák be gyermekük számára a tanuláshoz szükséges feltételeket.

Az ősziszünet megváltozott időpontja a 2020/2021 tanévben 2020.október 30 és  november 2., valamint 2020. november 6 és 9-én.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 1 z 123
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk