ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

 

Pre žiakov

Triedy, rozvrhy, fotky, aktuality pre žiakov našej školy, ...

 

Pre rodičov

Aktuality pre rodičov, o škole, organizácia vyčovania, ...

 

Pre učiteľov

Aktuality, materiály, dokumenty, odkazy, ...

Aktuality
Oznámenie - vyučovanie od 26.10.2020 / Értesítés - az oktatás 2020.10.26-tól
Piatok, 23 Október 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva  2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.októbra.2020 s účinnosťou  od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Počas mimoriadneho prerušenia  od 26. októbra do odvolania  bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

a) žiaci 1. stupňa(prvý až štvrtý ročník)  - prezenčné vyučovanie ( prídu do školy) podľa bežného rozvrhu  hodín.

b) žiaci 2. stupňa (piaty až deviaty ročník) dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu  hodín.

Cieľom školy v období dištančného vzdelávania je pokračovať v zodpovednom vzdelávaní žiakov 2. stupňa, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov.

1.Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie pre 2. stupeň nasledujúcimi formami: zoom, messenger

2. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

3. Vyučujúci jednotlivých predmetov využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne vzdelávacie aktivity v primeranom  rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

4. Žiak je povinný: – zúčastňovať sa na vyučovacej hodine, – plniť pokyny vyučujúceho, – pravidelne a samostatne vypracovávať zadané domáce úlohy, – na online hodine je prihlásený svojím menom, na požiadanie zapne kameru a mikrofón, – počas vyučovania sa má zdržiavať na domácom pracovisku, kde má možnosť používať zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas

5. Po návrate do školy budú žiaci z prebratého učiva preskúšaní (po hodine spoločného opakovania nasleduje preskúšanie).

6. Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia vyučujúceho, oznámi to vyučujúci zákonnému zástupcovi žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi.

7. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu.

8. V prípade, že je žiak PN alebo má iné vážne dôvody (napr. aj technické), pre ktoré sa nemôže zúčastniť viacerých vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť on alebo jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi.

9.  Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu skúšku z príslušného predmetu.

10. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v rámci svojich možností zabezpečili technické vybavenie (hardware, software, internetové pripojenie), časové a priestorové podmienky pre dištančné vzdelávanie žiakov a aktívne sa o ich pokrok vo vyučovaní v domácom prostredí zaujímali.

Jesenné prázdniny sa v školskom  roku 2020/2021 uskutočnia  v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Az oktatásügyi minisztérium  2020/17949:1-A1810   2020 október 23-án  kiadott határozatalapján  2020 október 26-tól visszavonásig megszakítja az oktatást.

A 2020.október 26-tól visszavonásig a  meghirdetett válsághelyzet ideje alatti tanítatással kapcsolatos információk:

a)      az alsótagozaton  megszokott módon  zajlik továbbra is a tanítás az érvényes órarend szerint,

b)      a felső tagozat tanúlói távoktatásban folytatják tanulmányaikat.

Az iskola bebiztosítja a tanulók részére az oktatást.

  1. A távoktatás a ZOOM és Messenger segítségével valósul meg.
  2. A tanuló részvétele a távoktatáson kötelező.
  3. A pedagógusok a távoktatás ideje alatt különböző feladatokat, aktivitásokat alkalmaznak.
  4. A tanuló köteles részt venni minden tanórán, teljesíteni a pedagógus utasításait, rendszeresen kidolgozni a feladatokat, saját névvel kamerával, mikrofonnal bejelentkezni az órákra és a segédeszközöket előkészíteni amelyekre szüksége lesz (füzet, könyv, szótár, számológép stb).
  5. A tanulók tudása a távoktatás során  átvett tananyagból ismétlés után fel lesz mérve.
  6. Abban az esetben, ha a tanuló nem dolgozik rendszeresen, nem teljesíti a pedagógus utasításait   erről a szülő és az osztályfőnök értesítést kap a pedagógustól.
  7. Ha a tanuló nem tud részt venni a tanítási órán köteles az óráttartó pedagógust erröl értesíteni.
  8. Ha a tanuló betegség miatt vagy egyéb akadály  miatt nem tud részt venni a tanítási órákon a szülő kötelessége erről értesíteni az osztályfőnököt.
  9. Ha a tanuló rendszeresen nem vesz részt a tanítási órákon az adott tantárgyból vizsgáznia kell.

10.  Kérjük a szülőket, lehetőségük szerint biztosítsák be gyermekük számára a tanuláshoz szükséges feltételeket.

Az ősziszünet megváltozott időpontja a 2020/2021 tanévben 2020.október 30 és  november 2., valamint 2020. november 6 és 9-én.

 
Oznámenie odporúčaní a povinností pre ZZ
Streda, 14 Október 2020

Na základe zmien v  organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský roka  2020/2021 zo dňa 11.10.2020 oznamujeme zákonným zástupcom nasledovné odporúčania a povinnosti:

Oznámenie od 12.10.2020

 
Oznámenie: od 12.10. 2020 - škola v zelenej fáze
Piatok, 09 Október 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na  základe usmernenia  z RÚVZ vo Veľkom Krtíši sa škola

od pondelka 12.10.2020 opäť vracia  do ZELENEJ FÁZY.

Pre triedu 8.A sa končí dištančné vzdelávanie a v pondelok žiaci uvedenej triedy nastupujú  na prezenčné vzdelávanie do svojej triedy.

 
Naša škola v oranžovej fáze - 08.10. - 09.10.2020
Streda, 07 Október 2020

Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dňom  08.10.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje do oranžovej fázy.

V súlade  manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30.09.2020 a na základe usmernenia RÚVZ vo Veľkom Krtíši sme prerušili vyučovanie  v ročníku 8.A triedy základnej školy, nakoľko bola 1 žiačka tejto triedy pozitívne testovaná na COVID-19.

Žiakom dotknutej triedy bude od 08.10.2020 do 09.10.2020 výchovno-vzdelávací proces realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa rozvrhu a podľa pokynov učiteľov.

Od 12.09.2020 (pondelok) bude  prebiehať  vyučovanie riadne prezenčnou formou podľa rozvrhu 8.A  triedy.

V karanténe sú len osoby, ktoré sú pozitívne a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s nimi. Tie budú kontaktované RÚVZ a budú  postupovať podľa ich pokynov.

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú. Jedinou povinnosťou je monitorovať zdravotný stav žiakov a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.

 
Vyučovanie od 28.09.2020 - návrat do zelenej fázy.
Piatok, 25 September 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb vám oznamuje, že na  základe usmernenia  z RÚVZ vo Veľkom Krtíši sa škola

od pondelka 28.09.2020 opäť vracia  do ZELENEJ FÁZY.

Tento pre školu priaznivý zvrat udalostí nastal na základe toho, že od prítomnosti pozitívne testovaných zamestnancov v škole uplynulo 10 dní, čo je po novom dĺžka karantény v prípade neobjavenia sa ďalšieho nositeľa vírusu z rovnakého prostredia, teda v našom prípade z prostredia školy.

Oznamujeme všetkým skončenie nariadeného karanténneho opatrenia.

Z uvedeného vyplýva, že od pondelka 28.09.2020 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

Zákonný zástupca predkladá po prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Toto  vyhlásenia o bezinfekčnosti  bude zákonným zástupcom doručené na ich mailové adresy alebo si môžu  vytlačiť zo stránky našej školy.

Aktualizované vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Koniec >>

Stránka 1 z 122
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk