ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 4.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
Pondelok
/Hétfő
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Matematika Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Vlastiveda /Honisme-ret Telesná a športová výchova /Test- és sportnevelés
Utorok
/Kedd
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Prírodoveda /Természet-ismeret Vlastiveda /Honisme-ret Anglický jazyk /Angol nyelv Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Informatika
Streda
/Szerda
Matematika Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Hudobná výchova /Zenei nevelés Telesná a športová výchova /Test- és sportnevelés Pracovné vyučovanie /Munkára nevelés
Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Anglický jazyk /Angol nyelv Prírodoveda /Természet-ismeret Matematika

 

Piatok
/Péntek
Slovenský jazyk a slovenská literatúra
/Szlovák  nyelv és szlovák irodalom
Matematika Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Výtvarná výchova /Képzőmű-vészeti nevelés Náboženská výchova /Hit- és vallásoktatás

 

Ostatní vyučujúci / Tanárok:

Anglický jazyk / Angol nyev
Mgr. Bernadeta Šeböková
Informatika Mgr. Mária Ďörďová
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés Mgr. Silvia Zatyková

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk