ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 8.B

Triedny učiteľ / Osztályfőnök: Mgr. Korcsok Ladislav / Korcsok László

Rozvrh hodín / Órarend:1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra
Pon.
Hétfő
Slovenský jazyk a slov. lit. /Szlovák nyelv és szlovák irodalom

 

Maďarský jazyk a lit. / Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Náboženská výchova / Hit-és vallásoktatás
Maďarský jazyk a lit. / Magyar nyelv és irodalom


Ut.
Kedd
Anglický jazyk / Angol nyelv

 

Matematika

 

Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport
Biológia Maďarský jazyk a lit. / Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlov. irodalom Výchova umením / Művészettel nevelés
Str.
Szerda
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom
Matematika Dejepis / Történelem
Maďarský jazyk a lit. / Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slov. lit.
/Szlovák nyelv és szlov. irodalom
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
Fyzika / Fizika
Štv.
Csüt.

 

Matematika

 

Chémia / Kémia
Anglický jazyk /Angol nyelv Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Informatika Fyzika / Fizika
Svet práce /A munka világa //Technika / Műszaki nevelés
Pia.
Péntek
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport
Biológia Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Geografia / Földrajz
Nemecký jazyk / Német nyelv
Anglický jazyk / Angol nyelv

Vyučujúci/ Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. iteratúra / Szlovák nyelv és szlovák irdalom

Mgr. Györgyová Júlia
Maďarský jazyk a literatúra / Magyar nyelv és irodalom       
Mgr. Zatyková Silvia
Anglický jazyk / Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Nemecký jazyk / Német nyelv
Mgr. Ďurčeková Izabela
Matematika / Matematika
Mgr. Györgová Júlia
Informatika / Informatika Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika / Fizika Mgr. Korcsok Ladislav
Chémia / Kémia
Mgr. Korcsok Ladislav
Biológia / Biológia
ThLic. Balgová Hyacinta
Dejepis / Történelem
Mgr. Ďörďová Mária
Geografia / Földrajz PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta
Svet práce / A munka világa
Mgr. Korcsok Ladislav
Technika / Műszaki nevelés
Mgr. Korcsok Ladislav
Výchova umením / Muvészettel nevelés Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport Mgr. Lekýr Erik


 


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk