ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 5.B - 6.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Júlia Györgyová / György Júlia

Rozvrh hodín / Órarend:


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra

Pon.

Hétfő

Geografia / Földrajz

Matematika

 

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Anglický jazyk /  Angol nyelv

Maďarský jazyk a literatúra /Magyar nyelv és irodalom

Hudobnáá výchova / Zenei nevelés

Ut.

Kedd

Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom Telesná a športová výchova/ Testneve-
lés és sport
Maďarský jazyk a lit. /Magyar nyelv és irodalom
Matematika Geografia 5.r. /Földrajz 5.osz.

Str.

Szer.

Biológia Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Matematika

Informatika

Dejepis 5.r. /Történelem 5. osz.

Občianska náuka 6.r. /Állampolgári ismeretek 6.osz.

Fyzika 6.r. /Fizika 6.osz.

Štv.

Csüt.

Dejepis / Történelem

Matematika

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás

Anglický jazyk /Angol nyelv

Slovenský jazyk a lit. / Szlovák nyelv és irodalom

Biológia

Fyzika 6.r. /Fizika 6.osz.v.

Pia.

Pén.

Telesná a športová výchova / Testneve-lés és sport

Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és irodalom
Anglický jazyk /Angol nyelv
Technika /Műszaki nevelés
Výtvarná výchova / Képzőmű-vészeti nevelés

Matematika


Vyučujúci / Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. literatúra / Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Mgr. Györgyová Júlia
Maďarský jazyk literatúra / Magyar nyelv és irodalom
Mgr. Zatyková Silvia   
Anglický jazyk /  Angol nyelv
Mgr. Bahledová Liana
Matematika / Matematika
Mgr. Györgyová Júlia
Informatika/ Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika / Fizika
Mgr. Korcsok Ladislav
Biológia / Biológia
Ing. Jaskó Deáková Perla
Dejepis / Történelem Mgr. Ďorďová Mária
Geografia / Földrajz PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
PhDr. Čeri Maulíková Annamária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta
Hudobná výchova / Zenei nevelés
Mgr. Zatyková Silvia
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés
Mgr. Ďörďová Mária
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport
Mgr. Lekýr Erik
Technika / Műszaki nevelés Mgr. Korcsok Ladislav

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk