ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 1. - 4.

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
Pondelok
/Hétfő
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom
Matematika Slovenský jazyk a slov. lit
/Szlovák  nyelv és szlov. irodalom

Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Telesná a športová výchova / Test- és sportnevelés

Vlastiveda 3.,4. r. / Honismeret 3.,4. o.

Utorok
/Kedd

Maďarský jazyk a lit. 1.,2. r.
/Magyar nyelv és irodalom 1.,2.o.

Prírodoveda 3.r. / Természetism. 3.o

Anglický jazyk 4.r. / Angol nyelv 4.o.

Matematika 1.,2.,4. r. / Matematika 1.,2.,4. o.

Anglický jazyk 3.r. / Angol nyelv 3.o.

Slovenský jazyk a slov. lit. 1.,2. r.
/Szlovák  nyelv és szlov.  irodalom 1.,2. o.

Anglický jazyk 3. r. /Angol nyelv 3.o.

Prírodoveda 4. r. / Természetism. 4. o.

Hudobná výchova /Zenei nevelésSlovenský jazyk a slov. lit. 2.,3..4. r. /Szlovák nyelv és szlov. irodalom 2.,3.,4.o.

Streda
/Szerda

Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slov. lit. /Szlovák nyelv és szlov. irodalom Telesná a šport. výchova /Test- és sportnevelés

Výtvarná výchova /Képzőműv. nevelés

 

Prvouka 2.r. / Környezetism. 2.o.

Matematika 3.,4.r. /3.,4.o.

Pracovné vyučovanie 3.,4. r. /Munkára nevelés 3.,4. o.
Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a lit./Magyar nyelv és irodalom

Prvouka 1.,2.r. / Környezetism. 1.,2. o.

Prírodoveda 3.r. / Természetism. 3.o.

Anglický jazyk 4.r. / Angol nyelv 4.o.

Matematika1.,2.,3. r./ 1.,2.,3. o

Anglický jazyk 4.r./ Angol nyelv 4.o.

Maďarský jazyk a lit. 1.,2.,4. r. / Magyar nyelv és irodalom 1.,2.,4. o.

Anglický jazyk 3.r./ Angol nyelv 3.o.

Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlov. irodalom

 

Piatok
/Péntek
Maďarský jazyk a lit. / Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slov. lit. / Szlovák nyelv és szlovák irodalom

Matematika

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás

Maďarský jazyk a lit. 1.,2.r. /Magyar nyelv és irodalom 1.,2.o

Informatika 3.,4.r. / 3.,4.o


 

 

Ostatní vyučujúci / Tanárok:


Anglický jazyk 3.,4. r./ Angol nyev 3.,4. o.
Mgr. Bernadeta Šeböková
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Telesná výchova / Testnevelés Mgr. Silvia Zatyková


 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk